Spissede management for hire ressurser – svaret på et økende behov i markedet for å støtte toppledelsens arbeid!

De siste årene har ett fagområde utviklet seg enormt når det gjelder fokus og dermed kompetanse- og ressursbehovet, nemlig marketing. Kunde- og markedsdirektøren hvis den finnes definert som en rolle, kan være en ensom stilling. Hun har ansvar for å jobbe helhetlig med kundeinnsikt og å forstå og utvikle kundereisen på kryss av kanal, bistå i arbeidet med opplevelsesdesign og å følge opp markedseffektivitet og målinger av kundeopplevelsen. Vi har utviklet et tilbud som kan støtte ledelsen i dette arbeidet.

Mange av våre kunder viser til en jevn flyt av henvendelser av ulike fagmiljø som ønsker å presentere nye tilbud, tilnærminger og løsninger. Samtidig har nye teknologier og tilgang til nye datakilder økt mulighetsområdet enormt og det er mye å holde se oppdatert på og sette seg inn i, i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Dette kan illustreres ved en ny oversikt over marketingteknologi-landskapet fra Chiefmartec, med nesten 1000 leverandører fordelt på ulike kategorier:

marketing_technology_jan2014-1024x768.png

Denne figuren tar for seg de viktigste verktøykategoriene. I tillegg til dette finnes det fagmiljø som tilbyr rådgivning og bistand for å utnytte disse verktøyene eller for å støtte arbeidet innenfor en kategori. I parallell ser vi at det skjer en utvikling hvor ulike fagmiljø med ulike forretningsmodeller tilbyr alt fra spesialistkompetanse til ulike typer samspills- og tilretteleggingsroller som kan støtte hele eller deler av dine kompetanse og leveransebehov.

I en slik virkelighet blir verdien av å kunne navigere og prioritere blant mulighetene ut i fra egen organisasjon og kapabiliteter avgjørende. Det krever både økt kapasitet og bevissthet når det gjelder å forstå egen virksomhets behov og utfordringer, men også evne til å lede virksomheten videre inn i riktig retning i et kompleks og sammensatt landskap. På den måten kan man hjelpe toppledelsen å komme nærmere sine kunder,

Dette har vært utgangspunktet for vårt nye tilbud med spissede ressurser som er velutrustet både hva gjelder operativ erfaring og fagkompetanse, men som også tar med seg det beste av modeller og tilnærminger for å kunne navigere i dette landskapet og støtte endringsarbeidet for å lede virksomheten din inn i fremtiden.

Slik ledelsesstøtte eller management for hire kan engasjeres av klienter som ønsker midlertidig besatt en intern rolle for en gitt periode eller som søker en nøkkelressurs som kan etablere en ny funksjon på dette området før rollen evt. kan besettes.

Hva vi gjennom ledelsesstøtte eller spisset management-for-hire rolle kan tilby:

Bistand til å navigere for nye markedsmuligheter - Tilgang til miljø som holder seg faglig oppdatert på teknologiske muligheter knyttet til markedssiden og som kan navigere seg gjennom dette ut i fra virksomhetens egentlige behov og forbi ivrige leverandørers innsalgspresentasjoner.

Tilgang til verktøykassen - Tilgang til det beste av verktøy knyttet til kundeopplevelse inkl. kanalutnyttelse, utnyttelse av kundeinnsikt, utvikling av kundeprogram og betjeningskonsepter. Våre ressurser har med seg beste praksis av modeller og tilnærminger i sekken og din organisasjon kan dermed få tilgang til disse for bruk i egen organisasjon.

Styrket bestillerkapasitet – Økt kompleksitet i rollespill og leveranselandskap krever økt bestillerkompetanse. De personer vi kan tilby er gode kravstillere og prosessledere som er vant til å sikre gode og tydelige leveranser og målrettet samspill mellom interne nøkkelressurser og ulike kompetansemiljø som dere ønsker å knytte til dere innenfor nettopp dette fagområdet. Du får dermed tilgang til unik kompetanse som kan styrke bestillerrollen på vegne og i egen virksomhet.

Støtte på din side av bordet - Sikre tilgang til egnet ressurs som er leverandøruavhengig og har ingen bindinger knyttet til spesifikke løsningsvalg men har samtidig kompetanse på hva som er ulike fagmiljø og løsningers styrker og svakheter, slik at man kan sikre gode kvalifiserte og objektive valg ut i fra din virksomhets behov.

Er dette noe du tror kan passe for din organisasjon, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.